Opprettet : 12.11.2021 | Sist oppdatert : 14.11.2023

Finanstilsynets prioriterte områder 2023

ESG IFRSFinanstilsynet informerer om sine prioriterte områder ved kontroll av årsrapporter for 2023.

De prioriterte områdene er:

 • klimarelaterte forhold
 • makroøkonomiske situasjonen med blant annet økte renter
 • bærekraftsrapportering

Finanstilsynet forventer at foretakene gir foretaksspesifikk informasjon om effektene av disse forholdene der det er relevant. Dette omfatter spesifikk og konkret informasjon om sentrale skjønnsutøvelser og bruk av forutsetninger.

Finanstilsynets prioriteringer sammenfaller med de prioriterte områdene til ESMA, den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten.

Kontroll av årsregnskapet

Finanstilsynets prioriterte områder ved kontrollen av foretakenes årsregnskaper for 2023 er:

Klimarelaterte forhold

 • Konsistens mellom årsregnskapet og øvrig ikke-finansiell informasjon, herunder konsistens mellom forutsetningene knyttet til klimarelaterte forhold benyttet ved estimering og måling, og informasjonen gitt i de ulike delene av årsrapporten.
 • Regnskapsføring av utslippskvoter og sertifikater for fornybar energi.
 • Forhold knyttet til vurdering av tap ved verdifall av ikke-finansielle eiendeler.
 • Hvordan klimarisiko er innarbeidet i bankenes rammeverk for avsetninger (forventet kredittap). Banker oppfordres til å styrke innsatsen for å fange opp virkningen av klimarisiko på tapsavsetninger og sikre tilstrekkelig åpenhet i sine regnskaper med hensyn til dette.

Makroøkonomisk situasjon

 • Opplysninger om hvordan økt rentenivå og konsekvenser for (re-)finansiering påvirker risikoeksponeringen, sensitivitetsanalyser og konsekvenser for lånevilkår.
 • Opplysninger om måling av virkelig verdi av investeringseiendom, nærmere bestemt hvordan utsteder har kommet frem til inndata, herunder avkastningskrav.
 • For finansinstitusjoner: vurderinger og relevante opplysninger om forventet kredittap for lån til privat- og bedriftsmarkedskunder.

Opplistingen av eksempler under hvert punkt er ikke uttømmende.

Bærekraftsrapportering

For bærekraftsrapportering vil Finanstilsynet prioritere kontroll av rapportering etter Taksonomien artikkel 8, opplysninger om klimarelaterte mål, handlinger og fremdrift, i tillegg til nivå 3-utslipp.

Finanstilsynet understreker følgende:

 • Det er obligatorisk å benytte rapporteringsskjemaene ved taksonomirapportering. Skjemaene skal benyttes uten tilpasninger eller endringer.
 • Dobbelttelling ved beregning av taksonomi-KPI-ene i tilfeller der en økonomisk aktivitet vesentlig bidrar til flere miljømål, er ikke tillatt.
 • Foretakene bør etterstrebe transparens og gi tilstrekkelig tilleggsinformasjon for å sikre klare, fullstendige og foretaksspesifikke forklaringer knyttet til sine taksonomivurderinger.
 • Med unntak av for driftsutgifter (OpEx) er det ikke tillatt å benytte et vesentlighetsprinsipp, og all informasjon som kreves av de relevante rettsaktene, skal rapporteres.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no