Opprettet : 12.12.2023 | Sist oppdatert : 12.12.2023

Endringer i IAS 1 – krav på opplysninger om vesentlig informasjon om regnskapsprinsipper

IFRSEndringer i kravene til opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap trådte i kraft for regnskapsår som begynner 1. januar 2023. Der gis det mer veiledning til foretakene om hvilke regnskapsprinsipper som er vesentlig og dermed bør tas med i finansregnskapet. Endringene innebærer at kravet i IAS 1 om opplysninger om "viktige regnskapsprinsipper" er endret til "vesentlig informasjon om regnskapsprinsipper".

Formålet med endringen er å forbedre kommunikasjonen i finansregnskapet gjennom å sikre mer fortaksspesifikke opplysninger og færre irrelevante opplysninger.  Foretakenes informasjon skal fokusere på hvordan foretaket anvender kravene i IFRS etter sine egne omstendigheter. Dette er mer nyttig for brukere av regnskapet enn standardisert informasjon, eller informasjon som kun dupliserer eller oppsummerer kravene i IFRS.

Hva er vesentlig informasjon?

Vurderingen av om et regnskapsprinsipp er vesentlig kan kreve en større grad av skjønn. Opplysninger om regnskapsprinsipper er vesentlige dersom de, når de vurderes sammen med andre opplysninger i et foretaks finansregnskap, med rimelighet kan forventes å påvirke beslutninger som de primære brukerne av finansregnskap til allmenn bruk treffer på grunnlag av disse finansregnskapene.

Et foretak vil for eksempel sannsynligvis vurdere opplysninger om regnskapsprinsipper som vesentlige for foretakets finansregnskap dersom disse opplysningene gjelder vesentlige transaksjoner, andre hendelser eller forhold, og

  1. foretaket endret sine regnskapsprinsipper i løpet av rapporteringsperioden, og denne endringen førte til en vesentlig endring av opplysningene i finansregnskapet,
  2. foretaket valgte regnskapsprinsippet blant ett eller flere alternativer som er tillatt i henhold til IFRS – en slik situasjon kan oppstå dersom foretaket velger å måle investeringseiendom til historisk kost istedenfor til virkelig verdi,
  3. regnskapsprinsippet ble utarbeidet i samsvar med IAS 8 i fravær av en IFRS som spesifikt får anvendelse,
  4. regnskapsprinsippet gjelder et område der et foretak må foreta vesentlige vurderinger eller basere seg på forutsetninger ved anvendelse av et regnskapsprinsipp, og foretaket opplyser om disse vurderingene eller forutsetningene i samsvar med IAS 1.122 og IAS 1.125, eller
  5. regnskapsføringen som kreves for dem, er kompleks, og brukere av foretakets finansregnskap ville ellers ikke ha forstått disse vesentlige transaksjonene, andre hendelsene eller forholdene – en slik situasjon kan oppstå dersom et foretak anvender mer enn én IFRS på en klasse av vesentlige transaksjoner.

Ytterligere veiledning

I dib finner du mer informasjon om endringene i IAS 1 samt et beslutningstre som kan brukes som veiledning når opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper skal utarbeides. Endringen i IAS 1 er også innarbeidet i notesjekklisten for 2023.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no