Opprettet : 06.05.2021 | Sist oppdatert : 04.05.2021

Langvarig permittering – hva nå?

Fagartikler Korona Lønn og personalPå grunn av den ekstraordinære situasjonen har myndighetene lagt til rette for at ansatte kan være permittert lengre enn normalt. Det er allikevel viktig å huske på at vilkårene for permittering må være tilstede for fortsatt permittering. Hva du som arbeidsgiver skal gjøre nå avhenger av fremtidsutsiktene.

Artikkelen reflekterer over de alternativene arbeidsgivere står ovenfor når permitteringene har vart over lang tid. 

Mange virksomheter har som en konsekvens av koronapandemien, og de innvirkningene den har på virksomheten, sett seg nødt til å permitterte arbeidstakere. For noen virksomheter vil det være aktuelt å avslutte permitteringene, noen ser at de fortsatt må permittere, og andre igjen ser at problemene vedvarer og må nedbemanne.

Maksimal permitteringslengde

Dessverre har situasjonen blitt mer langvarig enn de fleste fryktet våren 2020. Som en konsekvens har reglene for hvor lenge en virksomhet kan permittere arbeidstakere endret seg flere ganger. Etter en forskriftsendring kan arbeidsgivere som har arbeidstakere som 1. februar i år hadde 35 eller færre uker igjen av lønnsfritaksperioden, være permittert frem til og med 30. september 2021. Fra 30. september 2021 er det altså ikke mulig å forlenge permitteringsperioden ytterligere. 

Avslutte permitteringen? 

Når tiltakene mot pandemien gradvis oppheves, vil mange virksomheter være i den situasjonen at de kan ta tilbake permitterte arbeidstakere.

Utvelgelse

Om bare noen av de permitterte tas tilbake i arbeid, må arbeidsgiver være oppmerksom på at utvelgelsen skal basere seg på saklige kriterier, som bør drøftes med de tillitsvalgte. I kommentarene til Hovedavtalen LO-NHO står det at ved gjeninntakelse kan det være aktuelt å konferere med tillitsvalgte, spesielt dersom gjeninntakelsen ikke skjer i henhold til en på forhånd fastlagt rekkefølge. Dersom ikke alle ansatte er permittert, skal utgangspunktet være de utvelgelseskriteriene som ble brukt da arbeidsgiver gjorde en vurdering av hvem som skulle permitteres. 

Lønnsstøtte 

Som arbeidsgiver kan du på visse vilkår søke om støtte for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i arbeid. Formålet med ordningen er å få permitterte raskere tilbake i jobb og motvirke risikoen for at arbeidsledigheten i Norge fester seg på et høyt nivå. I 2020 var det to runder med lønnstilskudd.  

I mars 2021 la Regjeringen frem en ny lønnsstøtteordning som gjelder arbeidsgivere som tar tilbake ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021. Ordningen er utformet i samarbeid med partene i arbeidslivet. De ansatte kan tas delvis tilbake, og kan også permitteres på nytt uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt. Det er bedrifter med et omsetningsfall ned til 15% som kan søke om støtte. 

Det er skatteetaten som forvalter ordningen og søknadsportalen.

Er arbeidsgiver mer usikker på fremtidig arbeidskraftbehov, og ikke ønsker å ta skrittet helt ut ved å avslutte permitteringene, finnes det også andre muligheter. 

Arbeid under permittering

Arbeidstaker som er permittert kan jobbe i en periode, uten av permitteringen avsluttes. Arbeidsgiver kunne da ta inn arbeidstakere i 6 uker. Varer arbeidet mer enn den gjeldende 6 uker, vil videre permittering anses som ny permittering, og det må gis nytt varsel og utbetales nye lønnspliktdager.

LO og NHO ble i april 2021 enige om at avbruddsperioden skal utvides fra 6 uker til 10 uker for bedrifter som er omfattet av hovedavtalen og har lokal enighetsprotokoll om at hovedavtalens regler om ansiennitet er fulgt ved inntak av permitterte arbeidstakere i arbeid. NAV opplyser om at de nye permitteringsreglene vil gjelde i perioden fra 8. mai til og med 30. september 2021. Dette reduserer usikkerheten for bedrifter som ønsker å ta tilbake permitterte i en gjenoppstartsfase. 

Redusere permitteringsgraden

Et annet alternativ er å redusere permitteringsgraden. Vær oppmerksom på at dersom permitteringsgraden er mindre enn 40% har ikke arbeidstaker rett til dagpenger fra NAV. Husk at du som arbeidsgiver kan søke om lønnsstøtte selv om arbeidstaker bare tas delvis tilbake i arbeid. Grensen på 40% er en midlertidig endring, normalt er grensen 50%. 

 

Fortsette permitteringen?

Siden permittering er et midlertidig tiltak, forutsetter fortsatt permittering at det er realistiske  utsikter til at behovet for arbeidskraft kommer tilbake innen rimelig tid. Virksomheter med permitterte arbeidstakere skal fortløpende, under hele permitteringsperioden, vurdere om det foreligger “saklig grunn” for fortsatt permittering. 

Ingen ny lønnsplikt/arbeidsgiverperiode allikevel

Den 2. mai 2021 meldte Arbeids- og sosialdepartementet at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett vil oppheve regelen om lønnspliktperiode II. Denne lønnspliktperioden på fem dager skulle etter planen vært innført 1. juni og omfatte arbeidstakere som hadde vært permittert i 30 uker eller mer.  Når regjeringen nå har snudd begrunner Røe Isaksen det med at de ikke ønsker å påføre hardt pressede bedrifter denne ekstra kostnaden. 

Opprinnelig var hensikten med en ny lønnspliktperiode å få bedrifter til reflektere over behovet for fortsatt permittering. Er det grunn til å anta at arbeidskraftsbehovet har bortfalt på varig basis vil det ikke være vilkår for fortsatt permittering. Da kan det blir nødvendig med nedbemanning. 

Se vår artikkel om nedbemanning etter permittering.

Med Dib holder du deg oppdatert på de stadige endrede reglene du som arbeidsgiver må forholde deg til. Du får også tilgang til temaer, maler og sjekklister, blant annet innenfor arbeidsrett. En mye brukt sjekkliste nå, er sjekklisten for permittering. Prøv dib.

Relaterte artikler
permittering
04.05.2021

Langvarig permittering – hva nå?

Fagartikler
Korona
Lønn og personal

På grunn av den ekstraordinære situasjonen har myndighetene lagt til rette for at ansatte kan være permittert lengre enn normalt. Det er allikevel viktig å huske på at vilkårene for permittering må være tilstede for fortsatt permittering. Hva du som arbeidsgiver skal gjøre nå avhenger av fremtidsutsiktene.

sparegris med solbriller
29.04.2021

Feriepenger av dagpenger vedtatt på Stortinget

Lønn og personal

27. april 2021, vedtok Stortinget forslaget om å innføre feriepenger på dagpenger mottatt i 2020 og 2021, men med flere endringer i forhold til forslaget.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no