Opprettet : 14.09.2020 | Sist oppdatert : 17.03.2021

Sammenfatning av gjeldende koronaregler i arbeidslivet

Korona Lønn og personal RegnskapKoronapandemien har ført til en rekke regelendringer med betydning for arbeidsgivere og arbeidstakere.
I denne artikkelen oppsummerer vi gjeldene regler for omsorgsdager, særregler for sykefravær, permitteringsregelverket og tilbudet om lønnsstøtte for bedrifter som tar arbeidstakere tilbake fra permitteringer.

Omsorgspengedager («Sykt barn dager»)

I 2021 er kvotene med omsorgspenger doblet i forhold til det som man normalt har rett til for et kalenderår.  Arbeidsgiver kan søke om refusjon fra NAV for det antall dager som overstiger ti.

Følgende midlertidige koronatiltak for omsorgspenger gjelder fra og med 1. januar til og med 30. juni 2021:

 • Rett til omsorgspenger når barn må i karantene. 
 • Rett til omsorgspenger skole/barnehage er stengt. Dette gjelder også når kvoten med omsorgspenger er brukt opp. Ved lokal stengning skal en bekreftelse fra skole/barnehage legges frem for arbeidsgiver. 
 • Rett til overføring av dager med omsorgspenger mellom foreldre når skoler og barnehager er stengt. 
 • Rett til omsorgspenger når barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med. Dette gjelder også når kvoten med omsorgspenger er brukt opp. Behovet for særlige smittevernhensyn må bekreftes av lege og legges frem for arbeidsgiver. 

 

Hjelpemidler og mer informasjon:

 

Sykefravær

Arbeidstaker som må være borte fra arbeid på grunn av smitte, eller mistanke om smitte, har rett til sykepenger så lenge de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt. Dette gjelder ikke for  arbeidstakere som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt.

 • Arbeidsgiver kan søke om refusjon fra dag 4 for fravær som er relatert til covid-19. 
 • For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse om at sykefraværet skyldes covid-19.

 

Hjelpemidler og mer informasjon:

 

Permitteringer

Arbeidsgiverperiode I og II

Etter at varslingsperioden på 14 (eller 2) kalenderdager er over iverksettes permitteringen. Arbeidsgiver er da forpliktet til å betale lønn i et bestemt antall dager. Dette omtales som arbeidsgiverperiode eller lønnspliktperiode. Normalt er er arbeidsgiverperioden 14 arbeidsdager. Fra 1. september 2020 har arbeidsgiverperioden ved iverksettelse av en permittering vært 10 arbeidsdager.

Etter 30 ukers permittering uten lønn vil arbeidsgiver måtte betale en ny lønnspliktperiode på 5 kalenderdager (unntatt lørdag og søndag) for å kunne fortsette å permittere uten lønn. Reglene om denne lønnspliktperioden trer i kraft 1. juni 2021.

Permitteringens lengde

 • Hovedregelen er at arbeidsgiver kan permittere arbeidstaker uten lønn i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder.
 • Med virkning fra 1. november ble perioden med fritak fra lønnsplikt (fritaksperioden/dagpengeperioden) økt fra 26 uker til 49 uker innenfor en 18 måneders periode. 
 • Regjeringen har videre gjort endringer slik at arbeidstaker som pr. 1. februar 2021 har 35 eller færre uker igjen av dagpengeperioden, kan være permittert frem til og med 30. september 2021.

 

Gjeldende regler for dagpenger

Etter varselperioden og arbeidsgiverperioden på 10 dager er avsluttet går arbeidstaker over på dagpenger. Det er i forbindelse med korona pandemien innført forhøyet dagpengesats. Det innebærer at arbeidstaker får 80% av dagpengegrunnlaget opp til 3 ganger grunnbeløpet (G) og 62,4% av dagpengegrunnlaget som er mellom 3 og 6 G. Denne midlertidige ordningen gjelder til og med 30. september. 

I tillegg er følgende midlertidige endringer gjeninnført for perioden fra og med 19. februar 2021 til og med 30. september 2021:

 • Kravet til arbeidstidsreduksjon for å få dagpenger endres fra minst 50 prosent til minst 40 prosent.
 • Regelen om tre ventedager oppheves.
 • Kravet til minsteinntekt for å få dagpenger reduseres fra 1,5 G til 0,75 G de siste 12 måneder og fra 3 G til 2,25 G de siste 36 månedene.

 

Hjelpemidler og mer informasjon:

 

Lønnstilskudd for å ta tilbake permitterte arbeidstakere

I 2020 var det to runder med lønnstilskudd for arbeidsgiver som tok tilbake arbeidstakere fra permittering. Regjeringen la i mars 2021 frem en ny lønnsstøtteordning som skal gjelde for perioden 15. mars til 30. juni 2021. 

Formålet med ordningen er å få permitterte raskere tilbake i jobb og er utformet i samarbeid med partene i arbeidslivet (NHO, LO, Virke og SMB Norge).

Den nye lønnstøtteordningen gjelder for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021. For å kvalifisere til støtte må bedriften ha et omsetningsfall på 15 prosent eller mer. Ansatte kan tas tilbake helt eller delvis.

Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og på minst en av følgende datoer:

 • 15. november 2020
 • 1. desember 2020
 • 15. desember 2020
 • 31. desember 2020
 • 15. januar 2021

 

Støtteordningen forvaltes av Skatteetaten. Det åpnes for søknader om støtte den 3. mai 2021. Søknadsportalen vil være åpen 3. – 31. mai og 1. til 30. september. Søknadsfristen er 30. september 2021. Støttebeløpet beregnes ut fra stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.

For mer informasjon, se pressemelding fra Finansdepartementet

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no

Webdesign og webutvikling av Increo