Opprettet : 14.09.2020 | Sist oppdatert : 26.08.2022

Sammenfatning av gjeldende koronaregler i arbeidslivet

Korona Lønn og personalKoronapandemien har ført til en rekke regelendringer med betydning for arbeidsgivere og arbeidstakere.
I denne artikkelen oppsummerer vi gjeldene regler for omsorgsdager, sykepenger og permitteringsregelverket.

Omsorgsdager («Sykt barn-dager»)

Regjeringen har doblet antall omsorgsdager også i 2022. Det betyr at hver familie har minst 40 sykt barn-dager tilgjengelig for kalenderåret 2022. Familier med flere enn to barn, familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne, har ekstra dager på toppen av dette.

Arbeidsgiver kan søke om refusjon fra NAV for det antall omsorgsdager som overstiger ti.

I tillegg til de vanlige reglene for bruk av omsorgsdager har arbeidstakere i en periode frem til og med 31. desember 2022 en utvidet rett til omsorgspenger når:

  • Skole/barnehage er stengt på grunn av koronaviruset. Ved lokal stengning skal en bekreftelse fra skole/barnehage legges frem for arbeidsgiver. (Når skole eller barnehage er stengt grunnet covid-19 kan arbeidstaker overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson.)
  • Når barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med. Behovet for særlige smittevernhensyn må bekreftes av lege og legges frem for arbeidsgiver.

Frem til og med 31. desember 2022 kan ikke arbeidsgiver kreve legeerklæring fra 4. dag.

  • Prøv dib og få tilgang til alt om «Barn og barnepassers sykdom»

 

Sykepenger

Det er innført midlertidige endringer i sykepengeordningen ved «koronarelatert fravær».

Så lenge de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt, har arbeidstaker som må være borte fra arbeid på grunn av korona, mistanke om slik sykdom, eller sykefravær som følger av koronavaksinen, rett til sykepenger. Arbeidstaker har også rett til sykepenger dersom det er nødvendig å være borte fra arbeidet minst en hel arbeidsdag for å ta koronavaksine. Disse særreglene gjelder ut 2022.

Arbeidsgiverperioden ved koronarelatert sykefravær var i en periode frem til og med 30. juni 2022 redusert fra 16 dager til fem dager. Nå gjelder igjen normal arbeidsgiverperiode, også ved fravær som skyldes covid-19.

Tidlig i pandemien var det redusert opptjeningstid for å kunne benytte seg av egenmelding, men nå er det de alminnelige reglene som gjelder. Opptjeningstiden for å kunne benytte egenmelding er 2 måneder. Det har også vært en utvidet rett til å bruke egenmelding, men denne retten er opphørt. Det betyr at med mindre virksomheten har avtale om utvidet rett til egenmelding, kan arbeidstaker benytte egenmelding inntil tre dager av gangen, inntil fire ganger i løpet av et år.

  • Prøv dib og få tilgang til blant annet “Oversikt over temaer relatert til arbeidstakers sykdom”

 

Permitteringer

Varselperiode

Varslingsfristen for permittering er i utgangspunktet 14 kalenderdager. Ved uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 kalenderdager.

Arbeidsgiverperiode (lønnspliktperiode) ved permittering

Etter varslingsperiodens utløp iverksettes permitteringen. Arbeidsgiver er da forpliktet til å betale lønn i et bestemt antall dager. Dette omtales som arbeidsgiverperiode eller lønnspliktperiode.

Under pandemien var arbeidsgiverperioden redusert, nå er arbeidsgiverperioden igjen 15 dager.

Permitteringens lengde

Hovedregelen er at arbeidsgiver kan permittere arbeidstaker uten lønn i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Under pandemien ble permitteringslengden utvidet en rekke ganger.

 

Permitterte i private tjenestepensjonsordninger

Hovedregelen ved permittering er at arbeidstaker meldes ut av pensjonsordningen. Dette innebærer at arbeidsgivers kostnader opphører, og arbeidstaker får utstedt et pensjonskapitalbevis. Under koronapandemien har en midlertidig lovendring gitt arbeidsgivere mulighet til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen. Det midlertidige regelverket gjaldt til og med 28. februar 2022, men forskrifter som gir arbeidsgivere anledning til å velge om de permitterte ansatte fortsatt skal være omfattet av pensjonsordningens forsikringsdekninger blir videreført.

 

Gjeldende regler for dagpenger

Etter varselperioden og arbeidsgiverperioden går arbeidstaker, etter en karantenetid på 3 dager, over på dagpenger.

I forbindelse med koronapandemien ble det innført forhøyet dagpengesats, samt en rekke andre midlertidige endringer.

Endringene i dagpenger i forbindelse med koronapandemien ble opphevet 1. april 2022.

  • Prøv dib og få tilgang til blant annet en sjekkliste for permittering.

 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no