Opprettet : 01.11.2020 | Sist oppdatert : 01.11.2020

Endringer i permitteringsregler

Korona Lønn og personalMed virkning fra 1. november utvides perioden med fritak fra lønnsplikt fra 26 uker til 49 uker. Det legges opp til at det skal være en midlertidig endring frem til 1. juli 2021. Fra samme tidspunkt inntrer igjen regelen om at maksimalperioden med fritak og dagpengeperioden under permittering må ligge innenfor en 18-månedersperiode.

Videre er det foreslått at det fra 1. januar 2021 innføres en ny periode med lønnsplikt for arbeidsgivere på fem dager, arbeidsgiverperiode II.

Etter dagens regel inkluderer de 26 ukene som gjelder nå ikke arbeidsgiverperiode (lønnspliktperiode), mens de 52 ukene regjeringen har vist til tidligere viser seg nå å inkludere både arbeidsgiverperiode I og II.

I 52 uker inngår:

  • 49 uker fritak lønnsplikt
  •  arbeidsgiverperiode I ,nå 10 dager
  • arbeidsgiverperiode II ,5 dager

 

Der arbeidstaker ble permittert før nedstengningen i mars var det 15 lønnspliktdager i starten av permitteringen. I slike tilfeller vil total permitteringsperiode kunne bli lenger enn 52 uker. Fra og med 20. mars ble lønnspliktperioden redusert til 2 dager, og da vil total permitteringsperiode bli kortere enn 52 uker. De 18 dagene som NAV tidligere dekket lønn til permitterte opp til 6G regnes med i perioden uten lønn på 26 eller nå snart 49 uker.

Mange arbeidstakere som ble permittert som en konsekvens av koronapandemien vil ha vært permittert uten lønn i mer enn 30 uker per 1. januar 2021. For å redusere trykket på henvendelser til NAV, og for å gjøre det enklere for arbeidsgiverne, foreslår Arbeids- og sosialdepartementet at NAV skal varsle arbeidsgiver om tidspunktet for arbeidsgiverperiode II.

Det foreslås også en forenkling av beregningen av arbeidsgiverperiode II. Fra høringsnotatet: “Departementet foreslår at de fem dagene med lønnsplikt telles som løpende virkedager som ikke tar hensyn sykdom eller fravær av andre årsaker. Det kan heller ikke tas hensyn til hel eller delvis permittering.”

Det legges til grunn at permitteringslønnen i arbeidsgiverperiode II beregnes på samme måte som i arbeidsgiverperiode I.

Historisk har permitterte arbeidstakere måttet søke om gjenopptak av dagpenger etter arbeidsgiverperiode II. I høringsnotatet heter det: “Departementet foreslår derfor at det fattes automatiserte vedtak om stans av dagpenger for alle permitterte som har mottatt dagpenger i 30 uker i løpet av 18 måneder, og at utbetalingene gjenopptas automatisk etter at arbeidsgiverperiode II på fem dager er avviklet i henhold til den forenklete beregningen.”

Relaterte artikler
camping i naturen
23.04.2020

Hva gjør vi med ferie når arbeidstakerne er permittert?

Korona
Lønn og personal

Det er ingen egne bestemmelser i ferieloven som regulerer ferieavvikling ved permittering, dermed gjelder ferieloven også under permittering. Innenfor ferielovens grenser kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker ferie, også når vedkommende er permittert. Avtalt ferie løper som normalt.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no