Opprettet : 20.03.2020

Permitteringer – hva betyr koronatiltakene helt konkret

Fagartikler Korona Lønn og personalØkonomisk krisepakke sikrer nå permitterte full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene. Tiltakene trer i kraft fra 20. mars 2020.

Hva er permittering

Permittering er et virkemiddel virksomheten kan benytte seg av når det ikke er mulig å sysselsette arbeidstakerne på en rasjonell og økonomisk forsvarlig måte. Permittering innebærer at arbeidsgiver midlertidig fritas fra lønnsplikt og arbeidstaker midlertidig fritas fra arbeidsplikt. Etter endt permittering har arbeidstaker rett og plikt til å gjenoppta arbeidet. 

 

Når kan arbeidsgiver permittere?  

Permittering kan benyttes når foreligger en saklig grunn som gjør permittering nødvendig. Ethvert forhold som innebærer at arbeidstakerne ikke kan beskjeftiges i en tidsbegrenset periode kan utgjøre saklig grunnlag for permittering, for eksempel oppdragsstopp, stans i leveransene, færre kunder.

Behovet for redusert arbeidskraft må være midlertidig, og arbeidsgiver må ha gjort det de kan for å forhindre permitteringer.

Hele eller deler av arbeidsstokken kan bli permittert. Arbeidstakere kan bli permittert helt eller delvis. Ved hel permittering fritas arbeidstaker helt for arbeidsplikt. Delvis permittering betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin stillingsprosent og er permittert resten.

Her er en oversikt over endringene:

permittering

Følgende er hentet fra pressemeldingen er hentet fra Arbeids- og sosialdepartementet:

  • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.
  • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.

 

Kort oppsummert er fremgangsmåten ved permittering slik

  • sjekke at vilkårene for permittering er tilstede
  • vurdere lengden på varslingsperioden, ved uforutsette hendelser kan to dager benyttes
  • vurdere permitteringens omfang og den praktiske gjennomføringen
  • drøfting (se under)
  • varsle arbeidstakere på en forsvarlig måte
  • gi arbeidstakere nødvendig informasjon om søknad om hvordan søke om dagpenger
  • betale lønn i lønnspliktperioden
  • maks antall uker med dagpenger er 26 uker. Det er ikke meldt om noen endringer her.

 

MERK: For bedrifter som har plikt til å drøfte med tillitsvalgte etter tariffavtale, eller som har mer enn 50 ansatte skal drøftelser gjennomføres før permitteringen varsles. For bedrifter som ikke er underlagt en formell drøftelsesplikt anbefales det at det likevel gjennomføres drøftelser. Drøftelser må gjennomføres før permittering varsles. Senest sammen med innkalling til drøftelser skal melding om permittering som omfatter 10 eller flere ansatte gis til NAV via elektronisk skjema.

For å få kvalitetssikret prosessen, blant annet med hensyn på vurderingen om det er grunnlag for å bruke 2 dagers varsel for permitteringen, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med din arbeidsgiverorganisasjon om du har dette, eventuelt tar kontakt med en arbeidsrettsadvokat for veiledning.

Prøv dib og  få tilgang til en rekke temaer, maler og en sjekkliste som hjelper deg om du blir nødt til å permittere arbeidstakere. Vi har samlet innholdet om permitteringer i en egen portal. 

Se hvilke andre strakstiltak regjeringen har foreslått

Relaterte artikler
koronavirus og aksje illustrasjon
20.03.2020

Regjeringens strakstiltak for å håndtere den økonomiske situasjonen

IFRS
Korona
Lønn og personal
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett
Skatt og mva

Regjeringen har laget følgende forslag til strakstiltak, for å bøte på de økonomiske konsekvensene av koronaviruset for bedriftsmarkedet.

man som trykker på kalkulator
13.03.2020

Skattemessig underskudd i koronatider

Fagartikler
Korona
Selskapsrett
Skatt og mva

For å håndtere den økonomiske situasjonen i forbindelse med koronaviruset, foreslår regjeringen en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike under­skudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

bilde av en årssrapport
13.03.2020

Råd fra ESMA – koronaviruset

IFRS
Korona
Selskapsrett

Konsekvensene av koronaviruset bør tas inn i årsrapporten for 2019 hvis denne ennå ikke er avlagt, og i alle fall i delårsrapportene, er rådet fra ESMA.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no